num- Afzender of voorsteller Datum mer I Korte inhoud 184 135 FA.Beunke Zeist 7-2-'35 zendt declaraties wegen in 1932 uit gebrachte adviezen ten behoeve der gemeente omtrent: a_ naasting "Ons Belang" b_ afsluiting van wegen Totaal f 413,10 110,51 523,61 Gemeentesecretaris vraagt machtiging het wegencomplex op het Hart in verband met de vorming van een nieuw complex van het grond bedrijf door den landmeter te mogen laten opmeten. Voor den verkoop van grond in dat complex is opmeting van groot belang. De kosten kunnen door het grondbe drijf gedragen worden. 186 1e Afdeeling ter secretarie. 16-2-'33 187 Idem. 188 R.J.van Lierop. Hoevelaken biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan A.van b'oerkom, te Soest te verleenen vergunning tot de oprich ting van een slagerij met rookerij enl zouterijop/in het perceelkadastraal beleend gemeente Soest, in sectie H. 4392,gelegen aan d. en Hartweg. biedt ter goedkeuring het ontwerp deiï! aan P.M.van Angeren, te Soesterberg te verleenen vergunning tot uitbrei ding en wijziging zijner bakkerij,ge legen aan de Rademakerstraat kadas traal bekend gemeente Soest in sectic' E.1965, door het maken van een aan bouw en liet daarin aanbrengen van eer heete luchtoven, ter vervanging van den bestaanden over. r 23-12-'32 verzoekt vergunning tot het oprichten van een slagerswerkplaats met rooke rij en het daarin plaatsen van in den winkel een gehaktma chine ge dreven door een electr.motor van 1b P.K. en in de werkplaats een gehakt- machine, eveneens gedreven wordende door een electr.motor van 1 Ür P.K. in het perceel, gelegen aan den Post weg kad.bekend gemeente Soest in sec- M^jMFfteö'è&eeling van het district

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 93