Volg- num- Afzend? mer of voorsteller Datum Korte inhoud 190 Mr.F.A.Molster 191 Ver.van Nederl. gemeenten. Afd.Utrecht. 16-2-1 33 deelt mede, dat het gerechtshof te Amsterdam met vernietiging van het vonnis der arrondissements rechtbank aldaar, W.A.Hilhorst niet-ontvanke- lijk heeft verklaard in zijne vorde ring op de gemeente Soest. Hilhorst werd veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding. 15-2-'33 geeft in overweging niet gereedelijk op het aanbod van personen of bureaux die zich beschikbaarstellen voor het opmaken van de leggers ter uitvoering der wegenwet, in te gaan en voorzoovei de voldoening aan de wettelijke ver plichting tot het opmaken van den leg ger moeilijkheden mocht opleveren,haai daarmede in kennis te stellen. Presidente Missie+-16-2-*33 naaikring Soestdijk. Bestuur R.K.Bouw- 14-2-*33 vereeniging "St. Joseph" te Soest. Ver.van Ned.ge meenten Afd.Utrecht S.van de Kuilen 13-2-*33 te Soest. Idem. Gedeputeerde Staten. Utrecht Van de beslot aan te Met de gehoud verzoekt vrijstelling van de vermake lijkheidsbelasting voor de op 26 en 21 Pebruari a.s. in het Parochiehuis St. Ludgardus te geven uitvoeringen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Missie. doet mededeeling ten aanzien van den huurachterstand bij zijn vereeniging. De vrij Van de 15-2-'55 geeft in overweging om,in afwachting van de beslissing der Staten Generaal, geene contracten inzake destructie var. afgekeurd vee en vleesch te doen slui- I ten. Het adv vraagt restitutie van vergunningsrecht over het nog niet verstreken kwartaal van het loopende vergunningsjaar Tot res 1j5-2-,33 vraagt restitutie van verlofsrecht over het nog niet verstreken kwartaal van het loopende verlofsjaar. 16-2-'35 geven vormvoorschriften waaraan bij he vaststellen van verschillende raadsbe sluiten ingevolge de Woningwet moet worden voldaan,om voor goedkeuring in aanmerking te komen. ^Tot res De voor

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 99