/-■yir k 7wc 3 3S& BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt het verzoek af te wijzen Iverband net het "bepaalde bij ar tinei 55 cier olitieverordening aa votrli» op m tlgene ene Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten niet ver der op deze zaak in te gaanaangezien de heerscuende meening in den Raad niet juist is oio grond dat de con tracten met de plaatselijke leveranciers de bepalin^ in houden dat van de voor wederverkoop geldende prijzen der lampen niet mag worden afgeweken. Jeze beslissing uen Raad mede te deelen. - Besloten wordt: le. aan het hoofd der school mededeelen dat de betaling van de nota G.Landman ad f.3>ÖO niet onderhevig is r aan eenige voorwaarden noch aan prestatie S ^l5tpr- yr zijas, en daarbij ter kennis brengen dat het Colle- ge de opvatting zeer ongepast vindt; %e. ibt aai ibdxiisd'i .ambtenaar Openbare ./er men een aanschrij ving ricnten, waarin het College zijn misnoegen uit- j spreekt, dat de noodzaitelijke nerstellingen en on derhoudswerken niet bij de begrooting zijn inge diend 3e. aan uen Raad een crediet vragen van f.4-60,-- (520 minus kosten dienstbodenkamertje f.60,--) voor het verrich ten der werkzaamheden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 100