Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1Ö9 190 191 jiru-eneraax v.d.. Volksgezondheid i 1 Jen maag. Je Voorzitter, 192 'fechn. .ambtenaar Bouw- en /oning- toezicht ïechnAnbtenaar Bouw- en /oning- toezicht brengt in Herinnering zijn schrijven Yin b9 September 1933? -<0. 7692 m/B.A. 320 en Verwijst in dit ver'bana naar hei schrijven van Burgene ester en ethou- ders van 10 Jecemb.er 1933Bo. 31715 af d. 1. stelt voor den technisch Ambtenaar bij Openbare /erken op te dragen den eige naar van het perceel hoek Spoorstraat- Bembrandtlaan te bewegen tot grondaf- stand weg noodig voor verbreeding van den brengt auvies uit omtrent de door H Schimmel, x-oninginnelaan 3^ ingediende aanvrage om vergunnin0 tot den bouw van een boerderij aan den Boorderweg op het perceel, sectie .1.96 en deelt mede, dat op den staat, aangevende de onver harde wegen, waarvoor op 31 I93I gelaen in net wegenfonds waren gestort, welke staat behoort; bij net besluit van Burgemeester en /ethouders dd. 31 Baart I93I, 4e afd. Jo. 17, de Boorderweg BIB1 wordt genoemd, in verband waarmedeM ae bouwvergunning zoude moeten worden eweigerd de bebouwing aan den vullint geval gestort, aange- ueYal ae kaaas- ■evraaGd wordt, gezien ae reeas bestaan boorderweg, of aan' van evengemeld besluit voor dn modelijk is. medegedeeld wordt voorns, dat in een bevestigend geval, tevens dient te worden bepaald het aan tal meters perc^elbreedte lan0s ren wej waarvoor eene bijdrage in het .Zegen- fonds zal moeten Worden zien in het onderhavige trale 0rens moeilijk Kan worden aange houden rapporteert nader terzake het rapport van den Commandant der Brandweer te Soest ever het ontslaan van de naleving der voorwaarde 6e. der Hinderwetsvergun nin^, verleend aan de b.V. C.B.I..,al hier, besluit van 6 uct. 1933 Ao797 en blijft bij zijn oordeel, dat geen brand0evaar is te zuchten, .anneer ae inrichting wordt daargesteld met inacht' neming van de bepalingen door het dolle' ge overigens gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 103