ito. 797 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen bri j ven h/ÏB.ü. i naar het .ethou- •3175» Besloten vsordt deueeiin^,, da u netscnrijven te oeantwoorden met ae me eene rasdscommissie met haar onderzoen xtrent mogelijke huurverlaging is aangevangen, doch g nos 0 .en re suite van dat onderzoen "bekend enaar bij den eige- orstraat- grondaf- van den door i. ngediende 11 bouw van wegop eelt mede, de onver- rt. I93I n gestort, esluit van 31 naari derweg d waarmede| n worden egof aan- t voor dit d wordt a geval d net aan- gs den weö j Jegen- r c aange ue kadas- en aange lat voorstel wordt aangenomen /y'd/d. lua bespreking van deze aangelegenheid -net den Teciiniscn; IAmbtenaar van Jouw- en ./oning toezicht wordt besloten ■wel de ontheffing als bedoeld in art. der nouwveror- Idening te verleenen onaer voorwaarde van gronuafstana van de perceelen sectie A.ho. 94 en 93 ler diepte van o i..e- er en ter breedte van ongeveer 3° heter totaal on geveer 343 heter. IStorting in het wegenfonds wordt niet verlangd. rapport eer te e naleving wetsvergun B r a i at geen nneer ue met inacht het Collei ®esloten wordt de concessionarisse J •slaan van de nalevin0 van voorwaarde |sluit van het College van üctober terwetj 05Xte on 0 7^ -. suo 0 van laex. oe- 1,33 ho. 797 (hin- CXS DcStclcllli

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 104