Korte Afzender of voorstelier num 193 194 195 I90 197 198 Afa. JiuaaCiO.. Commandant Brand weer Soesterberg BJai eman en A ...Smits Jrte Amsterdam. pa enter aer buffetten van het; Goester natuur ad _ecnn. Am b t e na ar Openbare .erien. Burgemeester en .Vetnouder s van Amersfoort. e cm oud er C Dgnbare erken vestigt de aandacht op de omstandigheid aat de besiissin,van la Januari 1934 in aase de uitlegging van de bepaling der aanbestedingsvoor-waarden voor het opha- jien van asch en vuilnis bij nieuwaanQe- jsloten personen betrekking hebbende op lue betaling aan .....van der Zouten gun- :stiger is dan de beslissing van lg Sep- jtember 1933 inzake gelijke uitbetaling uan fea. i'. Vierkant en 0-lammer Aangezien de voorwaarden bij beide aan bestedingen gelijk zijn, bestaat er wel- jlicht reuen jte wijzigen. eerstgenomen beslissing- verzoekt over te gaan tot plaatsing van oen brandkraan in de Banningstraat verzoeken vermindering van de pachtsom voor het restaurant bij het natuurbad voor het seizoen 1934 tot f.1500,--. bericht omtrent net verzoek van J.Aremer om huur van het aan den --romtneweg gele den gebouwtje, dat dienst heeft ^edaan ils hulppost voor ue Vrijwillige Brand- r; e er oet ter vaststelling door den Baad toe komen in drievoud een ontwerp gemeen schappelijke regeling betreffende toela ting van leerlingen. stelt voor Chr. van Grol die onlangs voor den tijd van lfa dag bij de werkver- schaffing is geschorst, alsnog 1 dag looi rit te keeren. Beslo p iaa e 3 oeic d int Beslo geen in af alhie f1- Beslo sluit B^slo jj e 11 ae 'b 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 105