Afzender of voorsteller Datum i n n num mer 199 J.ülijslager Jr. Ie neezerl. Soest 2 oü Afdeeling finan ciën ter secreta rie. Afdeeling finan ciën ter secreta rie. 2^2 -ifdeeling finan ciën. 203 i e c nnAmb t enaar openbare «erken. verzoekt o.a. het door nem van J.de Jong ^ekochte perceel, waarvoor bouw vergunning is verleend, onder Ao. l/$0^ te willen nummeren aan net heezerlaantjJ in plaats van aan ue oen Blieklaan. Omtrent deze aangelegenheid wordt rap port uitgebracht do r den technisch amof tenaarbelast uet de leiding van bouw en woningtoezicht. veroorlooft zich de vrijheid in verbandj met Uw besluit van 9 februari 1934 om ten oehoeve van de woning bij de o.l. school Beetzlaan een krediet aan den raad van f.4ó0,-- te vragen, onder Uw aandacht te brengen dat, ten behoeve der genoemde woning, op de begrooting 1934, na overschrijving van het restant icrediet van 1933» een totaal-krediet beschikbaar zal zijn van f.4o4,o0 en vel zoekt in verband daarmede te mogen ver nemen of aen raad een krediet van f.46ul moet worden ^evraagd. brengt onder ae aandacht van burgemees ter en ethouders dat in ae begrootin^ 1934 een bedrag van f.loü,-- xs uitge trokken voor het aoen van welstandson- I derzoeken door aen deurwaarder der van na x vol- ling net gehf tan1 diei der [Je si [ae c [aan Isooj.: 'plaatselijke belastingen en vraagt ox I in verband met ue benoeming van .ï.m. Busch. tot controleerend ambtenaar enz. nog van de diensten van genoemden deur- waarder zal worden gebruik gemaakt en zoo neen, met welken datum de diensten moeten worden beëindigd. biedt diverse declaraties betreffende werkzaamheden voor derden ter vaststel ling aan. deelt mede dat op 8 februari 1934 aan de kleedcabines van net natuurbad stor-'M schaue is ontstaan, dat de schade in overleg met ae verzekeringsmaatschappij wordt ^uschat op f.202,p'0 en dat in overleg met den wethouder van openbare werken de reparatiewerken ter hand zijn'I genomen, waarop de goedkeuring van bur gemeester en wethouders wordt verzocmc. g ega I i n ome .laiit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 109