BESLISSING Afdeeling en Nc Aan merkinaen ie, dat gevraagd igen de door mede bedrag Het intrekking van de "besluiten dd. 29 .december 1933 en syfLj 2 Januari 1934 wordt besloten aan .C.Zonneveld als ver- igoeding voor extra werk in het tweede halfjaar 1933 "te betalen f.4C,-- en deze kosten te verantwoorden op den cost loonen openbare werken rekening 1933» 3 "t 3.cl"fc vanwege ienst ien, n.1. ieelte janstraat ijzondere e nemen, et de ngt hier- n dd. 13 nool een de aan- stukj e 1 bekend 112 wan bord- gs de plaats erhoud et de t bij no. 753 n. fBesloten wordt mede te deelen, dat tegen het leggen der 'kabels geen bezwaren bestaan, wanneer de bepalingen door den Technisch Imbtenaar genoemd in zijn rapport in acht worden genomen. - Besloten wordt de Gudercommissie te berichten dat een bord zal worden geplaatst. Hiertoe opdracht geven aan Openbare /erken Besloten wordt conform het advies der grondcommissie den raad voor te stellen den grond te verkoopen voor Jf.0,07/2 per 1:12 I* KA" 3 iqf. u' IA ^4. 1/ d. Adressant te berichten, dat het hem reeds gebleken zal zijn, dat de bordjes reeds zijn geplaatst. Het onder- y, houd van de Oude Tempellaan heeft de aandacht van het L\ College tering len aan indenlaan tandsbanl'. Alvorens verdere maatregelen te nemen zal begonnen wor den de medewerking te vragen van het rijk bij het tot- standbrengen van het plan, welke medewerking zou moeten bestaan in het verleenen van vergunning tot het rooien der boomen staande in het te verbeteren gedeelte, voorts de overname door het rijk van den grond tot het nieuwe trottoir zoodra de gemeente over den grond de beschik king zal hebben verkregen en tenslotte het bestraten vati rijkswege van de opperv-akte grond gelegen tusschen het; nieuw aan te leggen rijwielpad en het trottoir. Tevens zal vergunning noodig zijn voor het leggen van een rioleering vanaf de Lindenlaan tot de hoek Van 'Jee- destraat-Korte Brinkweg Autokluis.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 10