7 ui J.de )or bouw- ho. 1/50^1 5e z er laantje^ 5klaan sordt rap- shnisch amul van bouw-o BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen .aangezien ui O ücc rappoft van uen technisch ambtenaar van bouw- en woningtoezicht blijkt, aat adressant reeus na monuelinge behandeling van zijn verdoen blijkbaar is voldaan, zal hem v»orden evrc,.arcl 01' iii ling van zijn aures door den Kaan prijs stelt. -j noD op oenande- in verband] 1934 om i de o.l. aan den onder ü'w behoeve sgrooting iet restant •krediet .4oü en, ve mogen ver- van f.46c| jurbca;eec- (egroutin^ is uitge- .stano. son- ir der ran 'i.ï.A. snaar enz miden deur- imaakt en s diensten ;ref i'ende vaststel- net genotuleerde in de vergadering van 9 aezer is niet -*■ geheel juist, ^esloten is na overscnrijving van net res+ tant crediet dienst i>33 naar 1>34 aan «.en raad een cre-r//^ diet te vragen tot het bedrag nooaib voor het onaernoud 1 der woning zijnde f.4ó0,--. [Besloten wordt aan den d eyrwaar d e r mede te deelen, aat ÜA de onderzoekingen vanaf «•gSwm^ullen worden opgedragen Gr aan uen voor onderzoekingen tijdelijk aangenomen per-Aa soon. r r(yö. 5 t> le deolaratiea kunnen ui tg-zona en worden zooals zij zij a ~J"~ld, eenter met dit verschil, dat voor de bereke- ling van ue kosten ,der hoógovenslakken per ..3 wordt uio-<y&. /9^'^p feegaan van den kostprijs verhoogd met «algeld per i0 na de totale levering en niet n ar net restant van 55 —3 1934 aan irbad stor.A shade in .atschappij J dat in 1 openbare hand zijnl ig van büx- s verzochi. »et de schadevergoeding ad f.202,50 wordt Oenoeben ge nomen j/J- i -t. 5/0 f C O X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 110