Afzender of voorsteller Korte num mer g«4 20p 2Gb :u7 2oö 2^9 lecnnisch ^ibte naar ^pen bar e i er -en I1 e c nnAai'b t e na ar openbare ,i er Ken. 1 e chn-liiib t e naar Bouw- en foning- toezicht. e chnAmb t enaar Bouw- en i'oning- to ezi cht Afdeeling Steun- verleening Je Voorzitter verzoekt machtiging tot aankoop van na der genoemde beplantingen oenoodigd voor de bosscnen op het hoogt, achter hein Zwitserland, aan de raltz in het iandelboscn. Volgens or. de Hoogh moet nog dit voorjaar tot beplanting woruen overge gaan, daar bij uitstel de grondbewerking! opnieuw zou moeten geschieden. deelt mede dat «en gedeelte van het meente-trottoir voor het perceel Van ne ede straat pa is weggenomen aoor of na mens den neer .B.Selderbeek in verband met het plaatsen van benzine- en anderej pompen. «eadviseerd worut aen heer Selderbeek «p te aragen het trottoir weer in aen ouden toestand te brengen. ueelt mede, dat ..^lzenaar, forenstraatI 2a ontheffing behoeft van net bepaalde in artikel 15 der bouwverordening, voor I den bouw van een. blok van 3 woningen onder één kap, op een terrein, geleden .an aen Jorresteinwegkadastraal be kend gemeente Soest, in sectie d.137" 13Ö gea. en adviseert de no«di. heffing ITIEï te verleenen. .e ont- aeelt mede, dat J.Baars, Banningstraat 72, Soesterberg ontheffing behoeft van het bepaalde in artikel 0 der bouwver ordening, voor aen bouw van «en duobel woonhuis aan uen .'era. rostweg, kadas traal bekend gemeente Soest, in sectie E.ho.2113 en adviseert ae noodige ont heffing, te verleenen onder de aoor nem voorgestelde voorwaarde. aeelt mede dat door J.Borrias ver zuimd is op te geven de wijziging wel ke heeft plaats gehad in de gezinsin komsten brengt in oespreking net door den raad aangehouden voorstel zot benoeming van het bestuur der stichting tot oeneer van net Soester natuurbad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 111