Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 2 IC 211 2 li 21- h V.American Pe troleum Co mpany beii xaa m ,i j scouts-sten .3.) uurwerzfa o i* i xw 4e afaeelim Ccscuui' der ^er- >14 e>- Voorui t' verzoekt toestemming tot verplaatsing van de ooven^rondsciie aftapinrichting welke zeel uitmaakt van de ondergrond - sche benzinebewaarplaats op het perceel sectie A.1937, gelegen aan de Aauemaker str nin. ,atvolgens ae overgelegde seeke- verzoekt anuermaal prijsopg ai te mogen uoen vour d-e levering van erna nieuw uur werk in den gemeentetoren en de oetaliu eventueel over hel volgenu jaar te doen loop en. eöens plaatsen v-.;.n nieuwe aut/electr. torenuurwerken oe Bussum en miersf oort moet hij toen dien kant uit en is oerei de zaak mondeling te komen "bepraten, zonder rosten of verplichting onzerziju 'oiedt de afrekening nan van ue gemeente met A.dansen, voorheen ambtenaar belasi met de boekhouding van openbare ..erke.. ier saldo ueeft Jansen te vorderen f. 03,75 minus het door nem aan ae ge meente verschuldigde ad f39 j 5C' zijnde i44 j 2 3 zez zijn szanupunz uiteen omtrent ze a vrage van burgemeester en 'Jethouders o. een bijdrage te verleenen van 1/3 gsue te in ae kosten van stichting van een wacntlokaaltj e ten oenoeve van u.e pass giers vo r ae ...utobus op nez perceel, ^ele0en tegenover het Aaaahuis. -^et Je 3tuur adviseert om van gemeentewege op het terrein bij het politiebureau een verkeershuis met daaraan verbonden een wachtlokaal voor ae bus te bouwen. "Soo Vooruit" zal tegen ^en behoorlijke huur dit verkeershuis huren, terwijl de ver- eeniging in dat geval zeer zeker oerex. zal worden gevonden een bijdrage ten b hoeve van den aanbouw (wachtlokaal) te geven. cüii. 1 J 0 C 3 b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 113