f Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 214 2lf G- ensen Birk- straat 45 Soest. Te chnAmb t enaar Openbare ./erKen 3o est deelt mede in prioipe oereia te zijn garant te olijven voor een bedrag, au f.lüo,-- ten behoeve van den voorgeno- iiien bouvi van een wachtlokaal!je in net rosarium, gelegen tegenover het raad huis, en verzoent hieromtrent eene be- s ore nin; te mogen hebben met het Colle- ;e deelt mede dat de bewoner van ae poli- tie-ambtswoning aan de Birkstraat, h... van Leeuwen, van .mening is dat het o. de bijgaande nota's vermelde onderhoud dier woning niet te zijnen laste komt, zoodat hij weigert deze te betalen. ._,ie 216 217 21o 219 u-eaeputeerde sta ten. College van ued, jileens-ia .1 ost- weg stra van svraa0 5 oer, en noon naar en- ....mtenaar •e .1 er ken. geven kennis van de verdaging hunner be slissing op het raadsbesluit van §8 De- cember 1933 verlaging van net af schrijvingspercentage op de bezitting gééft in overweging te bevorderen dat voor de Kapitaalsuitgaven tot en met 1933 een vaste 0eldleening wordt geslo ten en net raadsbesluit van Ij Januar- 1934, 4e afd. ^.'0259 zoodanig- wordt gewijzigd dat het bedrag, hetwelk ten Kan woraen opgeno- hoogste aan kasgeld men niet hooger is dan nooaig is voor de tijdige betaling van de uit0aven, welke in uen loop van uit jaax- zuilen moeten woraen toedaan. verzoenen onuernanus ntt parkeerterrein aan de Batenburglaan te doesterber^ te mogen pachten. ueelt inzake, ue afstanusverklaring oe- treffende grond aan de ScnriKslaan doorf J.v.d.Broek mede, dat de grond dour de gemeente reeds in gebruin xs genomen e.. aan ue voorwaarden, genoemd in ae voor loop igé aktemet uitzondering van ae kaaastrale overdracht en opmeting, is voldaan. Be kosten hiervan Gedroegen onj geveer f.40,--. -cl. x e oiüi C j enba: v ,11 den

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 115