Vo lg- ÜUm- mer 2 2d 221 22i 223 224 afzender of voorsteller. fschn. Ambtenaar openbare er kon jJa tum Ambtenaar v.d. Burg er lij' ke 5t nu Je Voorzitter. TechnXa.btenaax openbare ferkeiju lêchu. Ambtenaar „.ouw- en oningtoezicht horte iniioua aeelt meue, dat de bij as óchrizs. lo.an gelegen stroóken gronas van burgsteden, heuff en as ,;ea. R.v. a.Jout reeds cioor ae gemeente in. bruik zijn genomen, --e gevraagde kosten, waaronder niet begrepen die van overdracht en opmetin0, 0 dragen resp. ongeveer i.139',--, i.45>~~ e:n 135 deert mede, d it de thans in geb: zijnde looper bij huweli jksvoltirj kingen niet alleen te kort is ma. ook niet is van een hoedanigheid kwaliteit als verwacht mag wordei.| voor een extra legesbedrag van f. en stelt daarom voor een nieuwe looper aan te schaffen, waartoea den stoffeerder, die dit jaar de verantie voor ae gemeente heeft, A.A.Veenendaal, prijsopgave en s;: len zijn overgelegd. herinnert aan de bij het antwooiv op het afdeelingsverslag uer be_ ting 1934 gedane medededing das en oen onderzoek zullen insteii len zen aanzien v,n ae werkverdeej ling tusschen het personeel van u gemeentelijken keuringsdienst va., vee en vleescn en bij aen raad z.. hoodi0 daarmede veroana houdende voorstellen zulren aanbieaen. deert mede dat J.h.v.Blokland bit, I de .werkverschaffing is wegge stuur* Wegens brutaliteit en luiheid en tewera Ijesloti ■onder ;slotej .eu .e verzoekt den te stellen. man niet meer biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning ver gezeld van de noodige teekeningei; n adviezen. aa de mi van ai ei te ike] lienst 1 i&n te Beslote keuring ai smede het üi 3 tieven In afwa gle schor welet i oruaw enen npi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 117