Volg num mer Korte inhoud 19 Techn. Ambtenaar .Bouw- en toezicht 'oning- 20 3. J. en L.van Kooten. Bosboom- straat 14 Utrecht 21 Ds. J.I.van Schaick. 22 Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. 23 Techn. Ymbtenaar Openbare /erken. verzoekt te mogen vernemen of aan .A. G.-dlerk ten behoeve van A.A. Stekelenburg, wonende Meeuwenstraat 106a te Amsterdam, onder door hem te adviseeren voorwaar den, vergunning zal worden verleend voor den bouw van een week-end huisje op een terrein, gelegen aan de Bosstraat, ka dastraal bekend gemeente Soest, in sec tie G.3069. vraagt ontheffing van artikel IJ? der Bouwverordening. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Wo ningtoezicht brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 28 Dec. I93 4/51. no wijst op de mogelijke stichting van een vereenigingslolcaal in Soest Zuid zulks in verband met de moeilijkheden, waarin de gymnastiekvereenigingen ter plaatse verkeeren. deelen mede, dat van verdere pogingen tot het treffen van maatregelen in ver band met de verontreiniging van de Lun- tersche beek e.a. wordt afgezien tenge volge van onvoldoende medewerking van de betrokken streek en mede uit overwe ging, dat - naar verondersteld wordt - de totstandkoming binnen afzienbaren tijd van het ontworpen afwateringska- t naai door de Geldersche Vallei zeer waarj1- schijnlijk als verzekerd kan worden be schouwd. rapporteert dat A.Bos nog niet in de gemeentekas een bedrag van f.2,-- heeft gestort voor verplaatsing van een boompje voor het perceel Koninginnelaan 23» aangezien laatstgenoemde geen prijsi meer stelt op bedoelde verplaatsing. Mitsdien wordt geadviseerd tot intrek king van het besluit van Burgemeester en rethouders, medegedeeld aan A.Bos bij schrijven dd. 15 November 1.1. |0p vo llenbu 'gunnii jte de tijde! jje op het k: zal z< den w< De on" a angel voorwc tenaaü schrei Beslot op ;ori lij khe zullen Van he ling d Eet be

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 11