r I mer 22ó 227 2 229 230 231 Techn. Ambtenaar Openbare /erken. Gemeente- secreta ris Soest. i..V. fatum s-Gra- vemiabe i,V. fatum 1 s-tra venna^6 Centraal Bureau voor verificatie en financieele adj- viezen der Ver. vl hed. Gemeenten te s-Gravenhage Ie .faeeling ter secretarie. .G.van Batenburg deelt mede, dat de Kosten van grondaf- stand aan den ..heuweweg met uitzonde ring van kadastrale overdracht en opme-l ting geschat wordt op-f.80,-- en dat deze v»erken reeds uitgevoerd worden. zendt nota's tot een bedrag van f.l23j wegens bij voorscnot gedane kleine uit0 ven ten behoeve der gemeente over het «ie halfjaar 1933» aeelt mede geen premie-opgave te Kunnen| verstrexeken voor een cascoverzekering voor de bij ae gemeente in gebruik zijrj de automobielen en adviseert geen all risKs verzekering voor die automobielen te sluiten. doet medeueeling van ae clausule die ze maatschappij ter voorxeoming van het be zwaar van dubbele uitkeering of te hoc- ge schadevergoeding in de polis tot ver zekering van het brandweerpersoneel zou de willen opnemen. zendt rapport oetreffende de controle der jaarrekening 1932 van de h.h. Bou vereeniging "St.Joseph" te Soest. biedt ter goedkeuring aan net OhT.-7SSi jder aan J.v.d.Breemerte Soest te ver leenen vergunning tot uitbreiding der bestaande zuiveiinrichtinggelegen den ^orte _elmweg kadastraal bekend sectie A. 1224. I neemt wegens vertrek uit de gemeente, ontslag als lid van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs en alsl plaatsvervangend lid van het stemburenj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 121