r- I /fa. ba- y grondaf- tzonde- en op me en dat orden BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen eine uit ver het Jesloten wordt uen raad voor te stellen de schenking te aanvaarden. f .12: ingezonden voorschot-declaraties worden Ooed0e.keurd, A kL ze Kunnenl ekering I ruik zi^..,] een all omoMelenl le aie ua n het be- x te hoo- s tot ver oneel zoul Besloten wordt geen verzekering als hierbedoeld te sluil- yApSV Iten en het eventueel risico van gemeentewege te deen A, iragen Eet voorstel uer Liy. wordt aannemeirjk ^eacht. wordt de oeiae branaweervereenigingen de vraag -besloten' te stel-l Ken of zij zien met de te wijzigen voorwaarde kunnen /Ptd /êfMt wereeni0en. ontrole ii.» 3Ou. st Cxi i1 t te ver ing dei- legen aaj "bekend meente ie van s en als I tembur e&l Van net rapport wordt kennis genomen en besloten de lans aan den minister door te zenden. Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd. U1 IIH.I Besloten wordt mevr. 3andweer-de visser en h.A.Gtork beiden alhier te vragen of eene eventueele benoeming aas lid uer Commissie van toezicht op het m,ger Gnder- vujs door hen Ml worden aangenomen. Jij bevestigend «feitwoord de aanbeveling te aoen iuidenue; le -..evrmma. •9er-de Visser, 2e H.A.Stork. JBr voorziening in de vacature in net stembureau wordt een advies der 2e afd. ingewacht. n j- j IriT1 ,-i -i p. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 122