Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud k32 B. Lu"b Soester- "berg deelt aaede, dat zijn ervaringen van ee nige jaren in het alge—een van dien aard zijn, dat hij adviseert de school lokalen niet meer in georuik te geven _van ai ver se vereenigingen. 233 .V. provinciale Utrechtsche ^lec- triciteits-pia t- schappij Utrecht. zendt antwoord op net scxirijven van Bur gemeester en fethouders ad. 5 februari j.1. betreffende de 'algemeene" klacht van een der raadsleden over de te ge ringe netspanning in deze gemeente. 234- .heijdeman Bos straat 113 Soest. vraagt door tusschenkomst van den wet houder H.van a-looster om teruggaaf van een voor waterleiainga-.nleg in de ge meentekas gestort "bedrag van f .30- - 233 —r->xh.fJvan Boy Utrecht. "bericht op schrijven 7 februari j.1. aat clienten ae schadeloosstelling van f.lj?B,-- per li.m. afgebrand bosch te gering achten en stelt voor hiervoor i'.lól,-- per H.A. te bepalen. 236 minister van Bin nenland sche daacen zendt rondschrijven omtrent ae uitvoe ring aer taa±c van de plaatselijke cüp- missie van toezicht, bedoeld in art. lö der Bioscoopwet. Geslote teling Druik v fijt sch B-slote ven var a .n 0er ten dat g egaan. Beslote met ooé antviooi an^eza circuit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 123