239 240 ■Al 242 •Visrnan te Soest^ Commandant -ucht- vaar taf-d e e 1 ing Soesterberg 'JVarnhemsche taterleiding-Haat-f scnappij Crisis- Co mi te .-Ofd B. Techn. Ambtenaar Openbare jr^tn '/.re enig ing Soes terberg1s Bloei te Soesterberg. vr agt in x-anmerking te „.ogen tornen Vuq| leveranties aan de gemeente» Je Technisch ...;btenaar belast met de ding van Openbare .'erken adviseert ge noemden persoon te plaatsen op. de rijs; van leveranciers. zendt een adres van ingezetenen der geJ meente Soest, verzoekende het ^edeelts 1 der Banning straatgelegen tusscnen dc;j uitgang van het vliegkamp en het café "Sport", spoedig in oerijdbaren toest i te brengen. zendt antwoord op het schrijven van Bun i^emeester en ..ethouaers dd. 7 februari jj.1., inzake prijsverschil tusschen de door haar geplaatste brandkranen en die welke döor de -drinkwaterleiding uoord- i lest Utrecht worden geplaatst. wijst op de wenschelijkheidom het Me schappelijk Hulpbetoon neer helpend te doen optreden inzake het verstrekkenjval rleeding .ai school^.,-1 nde minderen. zendt een teenening met kostenopgaaf v een muzi e kten t de Commissie Openbare ;er.ien omtrent rapport uit. oren0t lil wijst op de wenschelijkheid tot het aaJ le^en van een rijwielpad ten Zuiden het Vliegramp, en wel vanaf aen Schooi-I weg in de ri exit ing -eist. Je Technisch Ambtenaar belast met de [-lel ding van Openbare derken bren0t hierom! trent rapport uit. je Commissie Openbare /erren adviseert voorloopig niet over te gaan tot uitvo. rin0 van de in net rapport van den xèc-i nisch Amotenaar b doeldeniet bepaalt noodzakelijke, werken. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 127