V uti' BESLISSING Afdeeling Aanmerki en No. komen v^oB met de i.M eert ge- I de lijsB Je sloten wordt veranciers. i, Visrnan te plaatsen op ue lijst van n der gel ^edeelte schen dcil .et café n toest. -i.an adressanten mede te utèxei»dat de plannen tot uibe:- heele vernieuwing van de Banningstraat vanaf Soestdui- nen tot Soesterberg spoedig in behandeling konen, aoo- idat verwacht Kan worden dat aan hun verzoek zal worden voldaan cM. w' n van Bi.. -februari schen de ■x-aken. .en en diil g boord- ■Van het antwoord wordt kennis genomen en besloten, geeni verdere stampen te aom om tot prijsvermindering te 0e- niH. ra het Maa lp end te reukenval eren. tiesloten wordt in net, door net iksar itsk Ooilege ten [aanzien van kleed-in^ punt van scnoolxcinderen in^enouen stand; geen wijzi0in0 oe oren^en. o j g aai renbt haJ >e sloten. wordt .en aecnnisch Ambtenaar op sen kostenoerekemng in ze uïtuen van net atoen t erug- t net aa. duiden n Schooi-': net de.nö t hierou-j uvi seert ot uitvo: den ie ca] bepaald te ar laatsen van de bestaande muziektent, thans te Sotster-j terg, naar aen hoek van het hosarium, een en anaer con-| jorm net advies van ae Commissie Openbare .-erken .4. i' HHH- .ezer Besloten wordt het maken van een rijwielpaa, als door Soesterberö's Jloei bedoeld, uit te stellen totdat ge- 'Zocnt wordt naar werkobjecten vour werkverscnaffin0 W Gr 6 X* uA 1o'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 128