Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud ^43 'fecnn. Ufotenaar openbare erken. o 44 e ciin Amb t enaar op enbare erkun a45 TqchnAmbtenaar O.-enbar e «erken. g46 a.V.Utrechtsch Advertentieblad. Soest deelt me-ae, dat in principe geen bezwaaJ bestaat tegen het in aanmerking komen I voor leverantie aan de gemeente door I Joh. v.d.Broek voor smid sw er ken en stelt voor hem voor het eerst in 194-3 op de lijst vam leveranciers aan de gemeente i te plaatsen de Commissie Openbare .'erken kan zich niermede vereenigen. verzoekt herziening en opnieuw vaststei- jling van de lijst van leveranciers, in I aanmerking komende voor leveranties en werkzaamheden vour de gemeente. Je Commissie Openbare ierken is van oor deel, dat de thans bestaande lijst ge handhaafd dient te worden. zenat ontwerp-oester v »r het vervoert,, van materialen en huur van paarden, dienstjaar 1934, en vraagt machtiging tot het uitschrijven eener openbare in schrijving, waarvoor vaststelling van den datum moet geschieden, me Comraietid Openbare .termen adviseert geen openbare aanbesteding te houden, doch den technisch .uabtenaar belast me'6 de leiding van den Dienst Openbare «Ver ken te machtigen voor elk afzonderlijk werk ten aanzien van bedoeld vervoer prijsopgaaf te vragen aan de daarvoor i aanmerking komende personen en dit werf te gunnen na gepleegd overle^ met den 'ethouder van Openbare Verken. verzoekt vergunning tot uitbreiding en wijziging der inrichting voor iiet ver- vaardigen van reclameplaten en drukwer-J gelegen an de iddelwijkstr<at, kadas-l traal bekena gemeente Soest, in sectie 1 .--.1833» Blijkens mededeeling van met Districtshoofd der arbeidsinspectie te .Utrecht, ad. ZQ februari 1934» ho. 14zo 454-, behoeft net hem toegezonden ontwer.1 uxiBIT .VIJBIOIhO om de naleving van de eiscnen', gesteld krachtens ue Veilig heidswet, niet onmogelijk te maken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 129