93 3» t) in ;celenburg,i nsterdam, jrwaar eend voor 5 op een it, ka- in sec- J der nbtenaar en 'fo ra poort no van een i zulks waarin olaatse gingen in ver- de Lun- n tenge- ng van overwe- riordt - oaren ogska- zeer waaij1* rden be- BESLISSING Afdeelinq nmerKingen jOp voorstel van den voorzitter lenburg te Amsterdam ter wille gunning te eischen ingevolge de te deelen dat het College geen tijdelijk hehben tot 1 Januari je op het perceel van den heer jhet kadaster bekend onder secti zal zoodanig geplaatst moeten w |den weg zichtbaar is. wordt besloten A.A.Steke- te zijn, door geen ver- .Joningwet, doch hem mede bezwaar heeft tegen het 1936 van een week-end hui Li.A.G.Blerk alhier, bij e G.no.3069. Het huisje orden dat het niet van s- De ontheffing zal met een gunstig advies den raad worden l? aangeboden met dien verstande, dat aan de ontheffing de voorwaarden worden verbonden als door den Technisch Amb tenaar van Bouw- en Woningtoezicht in zijn rapport om schreven. Besloten wordt mede te deelen dat de goede bedoelingen P2 cu op prijs worden gesteld, doch dat binnenkort geen moei lijkheden meer voor de gymnastiekvereenigingen aanwezig zullen zijn. V Van het schrijven wordt kennis genomen. Hiervan mededee- ling doen aan den Raad. in de -- heeft en innelaan en pri j si sing. intrek- sester V.Bos .1. Het besluit dd. 1^ Hovember 1933 wordt thans ingetrokkenj. p: A tl vj Cu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 12