Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 247 pfd. financiën Soest. deelt mede dat de vergoeding der Kosten terzake van de uitvoering der Crisis- varkenswet 1932 over 1933 van de neder- landsche Varkenscentrale ontvangen, be draagt f.126,--. Je uitgaven wegens administratiekosten over 1933 bedragen f.6,--. 24ö minister van Soci ale zaken. bericht dat hij bereid is voorloopig do gemeente te blijven subsidiëeren in ae kosten van de ziekteverzekering in af wachting van de definitieve opgave voor het plaatsen der gemeente op ae lijst v de centrale ziekenkas van den raad van arbeid te s-Gfravenhaöe 2 49 Centraal verifica- tiebureau. zendt rapport van ae controle der admi nistratie der woningbouwvereeniginü •ooed ionen" over het oe halfjaar 19l3* 25^ Centraal verifica- tiebureau. zenat rapport van de controle der admi nistratie van ae v?oninöbouwvereeniging "Patrimonium' over het 2e halfjaar iygj 251 HA .Vos? chauffeui monteur bij open- oare werken verzoekt in - aanmerking te ...ogen Komen voor een rijwieltoelage. 252 fechn. Ambtenaar openbare 'erken. oericht naar aanleiain0 van het adres der oudercommissie inzake verharding v. ue speelplaats der openbare scnool aan de Jeetzlaan. Verzoent wordt een bedrag van f.163,-- beschikbaar te stellen voi het oporengen van grind, enz. 2 53 - evrJv.a Art Llfferich, v.^en- nep laan 2. verzoekt ontheffing van het bepaalde in artiKel lp der bouwverordening voor den gouw van een bloK van 3 woningen onder één kap, op een terrein, gelegen aan de /an Lenneplaan, kadastraal bekend ge meente Soest, in sectie C.1664. omtrent dit verzoek wordt afwijzend ge- adviseera door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en wo ningtoezicht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 131