fa y^S. rfu2>/yj k r kosten risis- e iïeder- gen, be- ekosten oopig de n in de in af- ave voor lijst v aaa van er admi- ar 1933- er admi -• eniging ar 19jJ komen adres rding v.. .ooi aan n bedrat Hen vo ...alde in voor de.i n onder n aan de nd t,e_ ivenals in 193^ wordt besloten net ontvangen bedrag ad 1 j i'.lgo,-- na vsrminder.ing met f .6,administratiekosten te verdeel en als volgt: net ho"^'5 J J x /_l - A deelte en ue hulp keurmeester k/3 gedeelte. ooi'a v a .lenst 1/3 ge4/^». «A<- e d e e 11 e ;otif icatie mtrent den post iiuuracn'c er stand sal nog 0evraagd wor- j Len welice maatregelen zijn of zulren worden getroffen in welk bedrag thans ,ils huuraohterstand te boen staatw j ftdeiv als uosu 1ou en Besloten wordt tiet Tersoek te behandelen bij ue begroo-yM" etJLf. ®P vuorstel van den Jethouder van Openbare .erken wordt b sloten uen raaa, naar aanleiding van het aares der oudercommissie o.l. school meetzlaan, machtiging te vra gen, de commissie meae te aeeren aat bij ue behandeling van ue be^rootinc, 1933 de mogelijkheia zal worden over wegen de speelplaats grondig te verbeteren. Aan den raad voor te stellen de gevraagde ontheffing neet te verleenen en iel uit de overwegingen uoor den ipchnisch ambtenaar in zijn rapport vermeld. cJj- ij c ild GI ibtenaar en wo-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 132