255 57 Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u zp4 •jeaeputeerde Sta ten. Gedeputeerde Sta ten. 25ó pestuur der stich' vinto Engendaal- school Techn. Ambtenaar openbare erken. ueelen mede dat nog steeds geen raads besluit ter goedkeuring is aangeboden inzake de overschrijding van het voor de stichting van een natuurbad toegest krediet en verzoeken verantwoording ai te legden van hetgeen met betrekking toH jdeze aangelegenheid door burgemeester jfl /ethouders en eventueel door de financiM^^ Dc t lat le. se eele Commissie is verricht. verzoeken in verband met het ter goed keuring aangeboden raadsbesluit ad. 3- Januari 1934, 4e af deeling ho. 21/295- a. voigno. 56ü aan te vullen in dien zi, dat daaruit komt te blijken of de werkverschaffing plaats vinut door het rijk, door de gemeente of door derden, en tevens of in de kosten rijksbijdrage wordt verleend; b. een overzicht te ontvangen van het vermoedelijk slot van den gewonen aienst over 1933» berekend aan ae hand van de werkelijke inkomsten er. uitgaven en met inachtneming v^n d= nog voor 1933 te verwachten inkomstJ en uitgaven; aeelen mede dat zij in geen geval kunrj toestaan dat over een batig slot van 1! wordt beschikt ter versterkin0 van der] post voor onvoorziene uitgaven. vraagt uitbet ling van f. 12294,7c we gens vergoedin0 van onkosten in verbad met den bouw eener nieuwe Engendaalsc-J biedt voor de verbetering van de Banrhj straat begrootingen van kosten op drie' manieren tan. uevraagd wordt welke verhardintoswijzen in het bestek opgenomen moeten worden. Je Commissie Openbare Verken brengt bi schrijven dd. 20 februari j.1. hierom trent advies uit. wees

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 133