Afzender of voorsteller Datum num mer gedeputeerde öGa- ~C cü 259 .heinders e, 'Soest 2 0v> Du.. Kaleisen en Kademaker, Soest 2ól bederlandscim Spoorwegen. 2o2 Voorzitter aeelen meae dat in strija met art. s4o aer 0e-.eentewet met net doen van uitga ven voor den aanleg van een dassin voor afgevoerd water van het natuurbad is aangevangen, waaraoor hun goedKeurin^s- recht illusoir wordt gemaaKt. Jij ach ten een dergelijke handelwijze ontoe laatbaar en verzoeken burgemeester en Wethouders zich met "betrekking tot de ze aangelegenheid te verantwoorden. verzoeKen verschillende verbeteringen aan den ^igendomweg alsmede een behoor lijke verlichting van dien weg. me Commissie openbare «erKen adviseert den daad voor te stellen eerst dan tot het aanbrengen van verbeteringen over te gaan, indien de geheele weg, welke aan particulieren toebehoort, op de ver eischte breedte aan de gemeente in eiga dom zal zijn afgestaan. seslo ling met d der r ..at b de v. e. deelt mede zich in verbinding te hebben, gesteld met den heer Colijn alhier om trent den aankoop van den grond, geleLieï| achter perceel sectie H.435^ aan aen ZiWaluwenweg en nog naaer bericht zal in zenden omtrent deze aangelegenheid, adressant deelt vervolgens bij schrij ven van 29 Januari 1934 mede dat de gronu niet te Koop is. te technisch Ambtenaar van mouw- en Wo ningtoezicht adviseert afwijzend. verzoeKt de tarieven voor de gecombi neerde bad-spoorkaarten mede te aeelen vóór 2p -mart a.s. vraagt machtiging tot net teekenen van I de arbeidsovereenkomst aan te 6aan met A.Busch voor het verrichten van diensten meer in net bijzonder in ae on tw erp - over e enicoms t omschr e ven i^eslo' te Ouj r-eus jdat t< ontwei 1 iienas van te Leslo'i tanvrt ïisch Je

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 135