I li 5* Wu.3iL trt. h4ö in ui t '.j. 3sin voor >ad is ceurin^s- lij ach- ontoe- rcer en tot de- •d en BESLISSING «besloten wordt de verantwoorain& ling van de werkelijke feiten, n nmet de vorst, waardoor vrees bestond der rioleering. ..at betreft liet overige, in den brief vermeld, zal |de wenschen van Gedeputeerde ótaten worden "voldaan. Afdeel Aanmerkingen te aoen aoor mededee- i. spoed in verband voor stukvriezen ian sringen 1 behoor- iviseert dan tot sn over welnee >p de vei in eige t-esloten wordt aan den -daad voor te stellen adressanten; i? |te berichten, dat weliswaar verschillende eigenaren freeas tot ^rondafstand hebben willen medewerken, doch ie dat tengevolge van de gewijzigde omstandigheden als hetj ontwerpen van een uitbreidingsplan en andere inzichten dienaangaande, de weg een breedte zal moeten verkrijgen! van tenminste 14 j~l. Cp dien grond kan eerst tot het aanl- brengen van verbeteringen aan den weg worden overgegaan', indien de geheele weg op de vereischte breedte aan de in eigendom zal zijn afgestaan. «tgemeente f- ■e nebbe.; ti er om- gele. er" n oen ,t zal in- eid schrij - t de - en Wo- d cornbi- deelen ten van .an met van ,n ae >esloten wordt den naad voor te stellen afwijzend op ae lanvrage te beschikken conform het advies van den -sch- ïisch Ambtenaar van houw- en Woningtoezicht. Besloten wordt aan de Nederlandsche Spoorwegen mede te y gdeelen dat gaarne van de medewerking voor het a.s. oad- seizoen gebruik zal woraen gemaakt en het College zoo vrij is voor te stellen de tarieven, alsmede ae verdee ling van ae opbrengst, gelijk te stellen aan die, welke tl#. 3&S13 Baebb en gegolden tijdens het seizoen i93d Ihe machtiging wordt verleend. -i» -v V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 136