Volg num mer 2Ó3 Afzender of voorsteller Korte inhoud ree JanAm. 0t e naar Bouw- en Woning toezicht deelt in de vergadering mede, dat ae Beslot iheer 0. Haver verzocht heeft tegen be~ een st taling in plaats van de groote situatie-Bid. 31 teekeningen beooorende tot het raaasbe- Itetali sluit v&n 31 Januari j.1. terzake het vooraf ontwerp-uitbr„idingsplan, de negatiever;!! f100 te mogen heb oen van de gefotografeerde Hoorden J nadasterrcaarten waarop de grenzen van 'net gebied waarover het uitbreiaingspl. zich zal uitstrekkenzullen moeten wor den aangegeven, .ue negatieven zijn vol- I gens den Technisch Ambtenaar voor uen uienst niet nooai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 137