num- Afzender ot voorsteller mer 24 Techn. Ambtenaar Openbare Terken. 25 26 Commandant Veree- niging Vrijwilli ge Brandweer Soest Techn. Ambtenaar Openbare Verken. 27 fethouder van Openbare 'Verken. Korte o u bericht omtrent het verzoek van A.Kaats om huurvermindering en vergoeding wegen: ingebruikneming van grond voor wegver- breeding zendt rapport over het preventieve toe zicht inzake het brandwezen te Soest over het 4e kwartaal 1933» deelt mede, dat de kosten van verplaat sing der terreinafscheidingen van den grond, gelegen nabij den Braamweg zul len bedragen f-95>°P deze mededee- ling heeft betrekking de grondruiling met de Chr. Vereeniging "Buitenzorg" deelt mede een onderzoek te hebben inge steld naar de meerdere levering van teerslakken voor de wegen op het Hart bedoeld in het schrijven van de Maat schappij Wegenbouw dd. 12 December 1933 Geleverd moest worden volgens opdracht 30 December 1932 23°3»800 ton Wegens extra levering 62 To taal In de zomermaanden zijn afgeleverd volgens schrijven Betumenweg 18 November 1933 Blijft in de winter maanden afgeleverd 1952.000 ton regens extra kosten kan worden aangeno men f.0,30 per ton maakt een hoogere uitgave van 1952»800 x f.0,30 zijnde f.585,84. In afwijking van het schrijve van de Betumenweg dd. 12 December 1933 stelt de Wethouder voor te betalen: Hoofdlevering Bij levering Extrakosten Ketel brandstoffen enz. Overlig dagen Totaal 2365.800 ton 415. ton f.17670,15 475,54 585,84 30,— 47,40 f.18808,93 1 n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 13