.va6 3 .V Korte inhoud Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 264 3estuur der /ereeniging "Soest Zuid" te Soest. - Het Hestuur "bestaande uit de heeren: van der klas en Handelaar komen in de vergadering en deelen mede wederom eenige wenschen naar voren te willen brengen met verzoek daaraan te willen voldoen. ~>eze wenschen zijn ae na volgende \iV le. 2e 3e. 4e 5e. oe 7e. 3e aan den (iallenkanypelsweg een lichtpunt bij te plaatsen; hen ondernemer van den asoh- en vuilnisdienst te verbie den een auto te gebruiken met opstanden, samengesteld uit latten, zulks in verband met klachten van stof opjagen, enz met parkeeren in de Torenstraat te beperken, de trottoirs in die straat te verbeteren en eenige verharding aan te brengen op het trottoir tegenover ae kerm, een en ander ter voorkoming van gevaar voor kinderen en ouderen wegens het groote verkeer; Jen ontsierenden bouw in de gemeente krachtig tegen te gaan en desgewenscht een schoonheidscommissie te benoemen Het openstellen van het natuurbad als ijsbaan bekend te maken aan het publiek en te bevorderen dat ook Boest-Zuid aan de exploitatie der ijsbaan deelneemt; Over te gaan tot verbreeding der Vondellaan, ter verkrij ging van een goede verbinding vanaf den ^ssendamweg naar de Birkstraat. ken eigenaar zou bereid zijn den grond af te staan; Opruiming van den mesthoop achter het perceel van Hee- horst aan ue Torenstraat; Bevoraering van de beslissing op net rceas 0edane verzoen tot het .daken van een parkeergelegenheid achter het wacafhuisje der spoor aan de wordt op de noodzakelijkheid va mep net oog op het groote gevaar ter plaatse aangedron gen. ilte Hieuweweg. net klem ^n een parkeergelegenheid 2öó me Voorzitter deelt ueae, dut net Colle0e de verzoeken zal nagaan, doch kan niet toezegden, dat aan alles wordt voldaan aangezien Burgemeester en .Wethouders rekening hebben te hou den met de financiën der gemeente. In het algemeen acht spre ker het niet gewenscht op alle wensenen van aeze en gene in te o»aan, vooral niet in tijden van bezuiniging. Mannenzangveree- ni0in0 dipollo" Soest mestuur Soester 3ouwkrinw deelt mede dat het zangconcours gehou den zal worden op 3i Juli, 1 en 2 Auguj tus a.s., en vraagt beschikbaarstelling van het gemeenteterrein aan de Paulus Potterlaan op die dagen. verzoekt het bureau van toezicht alle werkdagen morgenuren, voor het publiek open te stellen. Je Technisch ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht brengt hieromtrent rapport uit bij senrijven ~a. 2z mebruari j.i. no7/x ■de te 4ndac vrij b no^ vo no odza Bouw - en fouii-J gedurende 'de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 141