Volg- num- i Afzender of voorsteller Korte Datum mer P.Schotanus, mi litair tehuis Hieuw-- -illigen. 260 ^emeenti. -Jntvan- g ur ^09 lamster van oo- ciale Zaken. 27° Je voorzitter 271 Jii j n e.a. inlichtingen ver Dam verzoekt eenige met eene eventueele bebouwing der ter reinen, ^elegen aan den .Buntweg. Omtrent dit verzoete wordt rapport uit gebracht uoor den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en wo ningtoezicht stelt voor net innen der asch- en vuil- j nis-kwitanties op te dragen aan x.u.van den Ham tegen een vergoeding van 3 van het ingevorderde bedrag, deelt mede dat in het algemeen slechts voorschotten zullen Kunnen worden ver strekt op net subsidie in uitgaven steunverleening an verkverschaffing welke gedaan zijn volgens declaraties welke in zijn bezit zijn en geeft in verband daarmeae in overweging de aecx raties terzake zoo spoeaiö als zulks me gelijn is, bij zijn departement in te dienen adviseert den ha d ter vaststelling- voor te dragen de volgende ontwerp-be- sluiten: a. tot ingebruikgeving van het Soester natuurbad aan de stichting tot beheeS van het Soester natuurbad; btot vaststelling van een regeling voor de inning der toegangs- en anae-1 re gelden voor het ebruik maken var, de zweminrichting ÏSoester natuurb - c. tot het aangaan van een rekening- courant-overeennomst met de stichtiJ tot beheer van het Soester natuurba. d. tot het uitleenen van geld aan de stichting tot beheer van het Soesterl natuurbad e. tot wijziging der begrooting der in-i komsten en uitgaven der gemeente roe het dienstjaar 193A, 4e afa. no. 21/299. verzoenen een strengere keuring van bouwuanvragenwaardoor het in de toe- Komst uitgesloten zal zijn, dat in aezt gemeente veruer met ontsierenden bouw wordt voortgegaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 143