VU. V. 31/ Y' u 'J1 BESLISSING Afd 0^'n^ i Aanmerkingen en No. i ,n veroa» der ter sloten wordt adressant te "berichten, dat hem over het 1/ "ntwerp-uithr.eidingBplan nog sten inlichtingen kunnen "fcoraen verstrekt. iort uit- lO zenaar en mo- ic' SSJ1- en vuu.- n Ï.G.van an 3 7° slechts den ver- a ven f f ing araties eft in de declal zulks mo- t in te Hing vi erg -b e - Soester tot beneeil g lxng - en ande- maken va», natuurt: - enin^- stichtin nat uurb. aan de t Ooester g der in-1 een te voüM no g van de toe- t in aezv en 'bouw lonform het voorstel van den Ontvanger wordt besloten ft.n den inhoud der circulaire wordt kennis genomen en aJ-$ ■oorts besloten daaraan gevolg te geyen. I Jy lan den Secretaris wordt opgedragen bij ue desbetrefx'erx-jyy |e af deelingen aan te dringen, zich stipt aan spoedige 'v/lf, 3/hp Inzending der declaraties te houden. Cbnforu het advies wordt besloten. O ■et intrekking van het beslotene in de vergadering van 2 Oct. 1933 wordt thans het besluit genomen aan den mede t lp ra$,d deelen, dat het College de beooraeeling van den douw bij het verleenen van de bouwvergunning aan zich wfenscht te houden, bijgestaan aoor den deskundige, den heer J.London te Hilversum, net College stelt zich voor na verloop van ten zestal weken wanneer een proef 'zal zijn genomen met deze regeling aan den dcelingen daaromtrent te doan met haad nadere mede aanvra^ ;eli jktijdige V Jj- y ft V.' n,,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 144