Volg- num- Korte Afzender of voorsteller Datum mer n7k 273 274 2 75 -vfd.eeling krank zinnigen mest.der Ver.tot bestrijding der 1C ïechn. Ambtenaar Sou - en .oning- toezicnt. minister van me- fensie. deelt mede dat de afdeelin, lijk ,/erk der illem Arntszhoeve bolder bereid is om Aosa üfruber, ^aatschappöi te De., welke voor rekening der gemeente wordt ver pleegd, naar .eenen over te brengen en verzoekt de reiskosten au plm. f.4ü,-- voor rekening der gemeente te nemen. verzoekt ingevolge de desbetreffende uui palingen der verordening op net verlee-l nen van bijdragen ter bestrijding van de ï.B.C. voor de navolgende T.B.G.li^-l ders de achter hunne namen vermelde bij drage le. i .PreusserSoesterberg f.163,3ü 2e. Mej .A.Hoekstra,v.Lennepl. 12 Soest. 191,lo 3e. Gornelis Haage, Veldweg- Soest. 422,5^ 4e. D.Iijnbeek, ïalmalaan 2o 347,7^ alzoo in totaal f1125,10 biedt ter behandeling aan een verzoek jom bouwvergunning vergezeld van de noo dige teekeningen en adviezen. joiedt overeenkomstig art. 37 4er Lucht- jvaartwet een schadeloosstelling van f.ÖlG aan voor de vestiging van oen bouwverbod op de aan de gemeente Soest toebehoorende perceelen kadastraal be kend in sectie rn.no.i33i ©n L.no.2019 gea. en verzoekt bericht of met dit os drag accoord wordt gegian. me Commissie Grondbedrijf kan zich mei ue aangeboden schadeloosstelling veres- nigen. Aan den Raad ware voor te steils daarmede ook accoord te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 145