Iran hei benoodigde crediet ter voldoenin der verstrekt- adviezen en andere kosten. [Voorts zal aan den raad uiachtitoing verzoent worden, aan sijn e.a. en tan de Provinciale e 1 stonds-coraaissie tas antwoord op de ingezonden adressen de voor -estelae ♦egeling mede deelen. -ve3ïfSeflFeBï0ten 'v10rdt bid overbrenging van de patiente in de er? welke WC°Stön aaaraan verbonuen, f.40,-- bij te dragen. cdt ver rengen en j. 4b nemen °*esloten wordt d, volgenae bijdragen te verleenen; VÖJ- ^'Bie. kej. A. Hoekstra f.lQl.lo xing^van B~e. D.Rijnbeek 347,70 rmelde bi °eslissing op ae andere twee aanvragen wordt veraaagji "Iln afwachting van hét resultaat van het onderzoen 'A- lifS IA f.163 »8o 191,10 422,5° 347,7° f 1125, 1^ inede°no.- tfvll °P h!Ï advies Van tn 'onin.toezichtno. f J>< 35/25, wordt besloten aanvrage 110.. l/oo4 in te willi en. Ier Lucht ïg van ig van a: ite oos^ï braai b e - .no.20I7 aet dit b -esloten wordt den Kaad voar te stellen met ae schade loosstelling ad f.BlOO,-- genoegen te nemen. V Ujóli. zich met ing ver ee- te stelle

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 146