Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 27Ó 277 278 279 Techn. Ambtenaar Openbare erken. gedeputeerde Sta ten. Gentr .x>urv.verif a catie en fin.adv. der Ver.van iïed. (iemeenten te 1s-Lravenhage nfd. financiën ge..,, -secretarie 17." 75," door gen; noch op de lel eenig ander v n Sur geheel I f .185,50 deze betalingen steunen gesverordening, noch op raadsbesluitof besluit ter en ethouders. '2.Hierbij wordt opgemerkt dat voor een j soortgelijke ingebruikgeving van Oroü| aan Bed. L.J.Th.Bekkers een besluit van Burgemeester en .ethouders is ge nomen. .,et door haar betaalde bedrag groot f.po,-- is op den post "recog nitiën terzake van vergunningen" (hoofdstuk VIIeigendommen niet, voor den openbaren dienst bestemd; verant woord. Jeze verantwoording vereraa^t zich niet met den aard van ae vergun ning, aangezien er openbare grond in eebruik wordt ;even, waarvan ae op vraagt machtiging tot aankoop van plant- I goed en wel: le. op rekening van het boschplan voor i5825^ 5 2e. op rekening van de ontginning voor f.1437,50. deelen mede dat uit de hun toegezonden processen-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger is gebleken, dat mml voorbijzien van hetgeen daaromtrent in' het 2e lid van art. 121 der gemeentewt, is bepaald, bedragen uit de gemeentekal werden verstrekt, wijzen er op dat afwijking van bedoelu] wetsvoorschrift niet kan worden toege laten en dringen er op aan om er voor te zorgen! dat deze ongewenscdte handelwijze voor-j taan wordt vermeden. zendt proces-verbaal van ae opnemin^ van kas en boeken van den ontvanger do zer gemeente op 21 februari 1934. 1.deelt mede dat in 1933 in de gemeentel kas zijn gestort wegens een verleende! vergunning tot net innemen van stand-1 plaatsen met zijn wagens te Booster- I berg, de navolgende bedragen: f- 93,5° dour b.Posthumus ijs wagon! 22 weken; door B.J.v.-.unster (4 ijswc.-l 0ens 17 wekenj Je ij man (3 vergunnin-l oO 6 SC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 147