/p-D% /yun^ y? jlan voor egezonden me "bij den ndat mh mtr cii t in emeentevm; emeentekaj n bedoeld en toege- te zorgen jze voor- pneming vanger dt 934. gemeentel verleenuc an stand-I doester- ij s wagen. (4 ijswa- ■ergunnin- l op de le g ander voor een J van t„rQ.:l besluit BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen iesloten wordt voor het boscnplan ma dreiging te geven ot ïo6ü,!?u en voor ae ontginning niet meer dan .1134,-- zijnde het bedrag dat aoor den raad voor dit oei is beschikbaar gesteld. Het ae mededeeling zal rekening worden gehouden. De circulaire ware ter kennis te brengen van aen gemeen te-ontvanger. Vin het proces-verbaal wordt kennisgenomen hiaarvan mededeeling te aoen aan den daad :rs 1 Le oedrau ''recog- ïgen" liet voor L1 verant- re ruraal I Le verdub- grond in ran ue op- Be slot en wordt de terzake te nemen raadsbesluiten voor -tyhjZs, te bereiden en den raad ter vaststelling aan te bieden. I t -T»I e f 2t "VdAii jp -L o 0 S'3 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 148