BESLISSING Afdeel ing Aanmerkingen en No. Besloten wordt den raad voor te stellen conform het ad- aJu- vies der Commissie grondbedrijf te besluiten als volgt; le.de huurprijs te verminderen en te brengen op f.5»ol. - 2e.aan schadevergoeding uit te keeren f.20,--. Met het advies der Commissie tot het doen beeïnaigen 1 van alle nog loopende huren van gronden gelegen op het Hart te doen bee'lndigen tegen 1 februari a.s. kan het College zich vereenigen zoodat daarvoor de noodige maat regelen zullen worden getroffen. Besloten wordt de vergoeding voor het preventieve brand- cju. wezen over 1933 te bepalen op f.300,--. x'ifiW. Conform het advies der Commissie Grondbedrijf vsordt be sloten aan het Bestuur der Ver'eeniging "Buitenzorg" het voorstel van grondruiling te doen als omschreven in den brief dd, 5 Januari 1934 le afd. no. 3127/299°» Met intrekking van het besluit dd. 29 -December j.1. wordt heden besloten tot betaling van f.l8.3o8,93 con- ff form het voorstel van den Sethouder. /%/P

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 14