Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud oning- 3e stuur stichting i10ns Belang" inspecteur van politie te Soest. Utrechtsche .ater leiding-., aatschap pij Utrecht. ïechnAiiibtenaar Bouw- en .-'oning- toezicnt. 11 Aat schappelijk' Hulpbetoon. J.Coljee, Borre- steinweg 35* -..inister - van So ciale Z-ken .ian n< Igeen 1 deelt mede aat J.Boucher niet in st< is tot het volao^n van de nuur van het perceel Andri'es se straat 10 wegens ern stige ziekte w .ardoor hij geen verdien sten heeft, h is reeds een nuuracnter- st nd van f.llÖ,--. Gevraagd worut ten behoeve van uezen inwoner de huur van gemeentewege- dan .el aoor het atschap- pelijk Hulpbetoon te laten voldoen. i zendt antwoord op het schrijven van denBue'k burgemeester dezer ^emeente da. 20 fe- Bbet be bruari 1934, 4e afdeeling no. 2600 be treffende de overschrijding van het op voleno. 313/1933 (bureaubehoeften poli-I tie) toegestaan creaiet. n de waterleiaing- de beide pompsta- vraagt goedkeuring 0. buis',welke tüsscheri tions ^ele^a wordt en de Banningstraat kruist, te ommantelen door een gewapena oeton koker. -Se Technisch nabtenaar belast met de' leiding van Openbare "erken deelt mede dat hiertegen geen bez aren best. an in dien zorg wordt gedragen dat de tunne- rondom flink aangevuld blijft en de wan den der buis waterdicht afgewerkt wor den deelt mede, dat h.Scheffer, 3caoolwe0 24, te Soesterberg ontheffing behoeft van het bepaalde- in artikel 8 der bou-.- veroraening, voor den bouw van een duo- bel woonhuis, aan uen Schoolweg, sectie E.8I9 en adviseert de noodige ontheffh te verleenen, ZOUBEh voorwaarden. zendt j arverslag over net jaar 1933* deelt mede, dat zijn ^ezin 5 - -aart e uit de woning zal worden gezet en ve3 zoekt in verband hiermede beschikb...a3 stelling van een andere woning. bericnt niet te zullen bijdragen in ministratiekosten arbeidsbeurs. toe ->e ontt j-'echni£ .-oningl ve..niS: eslote 'luur aa. knnisgi nemei -cl L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 153