>1 Afzender of voorsteller num mer 290 291 29^< 293 294 29p 296 297 Centraal verifica tiebureau. fa. financiën ge meente-secretarie Soest J.v.d.Breemer Korte Melmweg 13 Soest. minister van 3o> ciale Zaken. Hooia van aen e: Keurin^sdiens voor vee en vleesch. H.J.h.v.d. '.eera ci.Keuvelwe0 42 Soest i'ecnn. Ambtenaar Bouw- en 'oning- toezicht Afd. financiën Soest. zendt rapport van de controle der admi nistratie der woningstichting "Ons Be- 'lang" over het 2e halfjaar 1933* draagt een ontwerp-besluit voor tot vast stelling van de percentages der rente I over gelden door het gasbedrijf over 1933 in rekening-courant gestort of op genomen alsmede voor aan net bedrijf ver strekt, niet uit leeninu gedekt, kapi taal. verzoekt vergunning tot uitbreiding der bestaande zuivelinrichtinggelegen aan I den .korte ..etee6kadastraal bekend gt-l jmeente Soest, in sectie A.1224. Blijkens mededeeling v..n het Jistricts- jhoofd der .-.rbeidsinspectiedd. 24 febrn ari 1934, ITo1 p lo/h23 behoeft het heul toegezonden ontwerp GKEK ."/IJZIGIiRj om rel naleving van de eischen, gesteld krac.i- tens de Veiligheidswet niet onmogelijk j te maken. bericht dat Schouwenaars tot nader orde. en Blokland voor den tijd van 2 Maanden 1 van tewerkstelling bij de werkverschaf fing worden uitgesloten. deelt mede, alvorens een voorstel tot reorganisatie van de werkzaamheden bij zijn dienst in te dienen, een besprekinj te zulien houden met eenige besturen v; i landbouworganisaties. vraagt of hij het pand gelegen naast nel gemeentehuis in huur kan verkrijgen en zoo ja onder welke voorwaarden. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. biedt ter vaststelling door den Raad aan een tweetal ontwerp-beslui.en to0 wijziging der gemeentebegrooting voar_ den dienst 1933 (nos.2l/30o en 21/ 301.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 155