'H*.6 jfah- /H*. 3^ ƒ1. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iep acLiii 'Ons 3e- tot vast rente E" over ?t of op- sari jf ver Lding der legen .;,an oeisend ^e-r istricts- 24 hebrt ft het hei;' i lilli om rel ld üracn- I mogelijk ader ordeï 2 maanden verschaf- tel tot eden hij bespreking sturen v je woningstichting te wijzen op den grooten huurachter- stand, en er op aan te dringen dat maatregelen worden genomen ten opzichte van de invordering der achterstal-! Aj li e huur sommen. ..iet ontwerp-besluit den Raad ter vaststelling hieden. aan te je gevraagde vergunning te verleenen conform het over- j 1/ gelegde ontwerp-Besluit no7/114. J Het uoor Burgemeester en 7ethouders genomen hesiuit in i overeenstemming te Brengen met het Bericht van den Mi- nister. kotificatie. het n ider rapport wordt afgewacht. naast hef ijgen en 3e verzoe- i van de i. Raad -en to ig voor 21/301' Adressant mede te dealen dat den Raad het voorstel zal \j> horden gedaan het p'erceel niet te verhuren, doen te he-| [stemden voor de gemeentelijke diensten. Gelet op het schrijven van Gedeputeerde otaten wwd. no l?u/'S- p'ebruarise afd. nos. 567/430579/42157Ö/417 en pó4/429» waarbij toestemming wordt gegeven tot het ver leenen der bouwvergunning, wordt besloten de aanvragen s nos. 2/270, n/279> 1/868 en I/867 in te willigen. iesloten wordt de ontwerp-besluiten den Raad ter va stelling aan te bieden. y J 0 y jJ 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 156