3 co num- Afzender of voorstelle mer 290 299 11.M. v. i eiy ,noofa o.l.school a.d. 13e etz laan Soest. 3© afdeeling. Je Voorzitter 301 30b J.Olieslagers Soest. Techn. Ambtenaar Bou- en oning- toeaicht. verantwoordt zich naar aanleiding van het schrijven van burgemeester en wet houders van 21 februari 1934, daar zijn bevooraingen bij de overbrenging aan het icollegö schijnbaar aan vorm en beteeke- nis hebben ingebhet, waardoor een ongun- stigen indruk is ontstaan, hetgeen niet in de bedoeling heeft gelegen. brengt in herinnering dat tot en met 31 mrt a.s. eene rijKsbijdrage is toege zegd in de hosten van werkverschaffing ivoor diverse objecten, zoodat het venset lijh is tijdig verlenging aan te vragen, brengt ter sprake de plannen tot inge bruikneming van net perceel Steenhof straat o, ter huisvesting van eeni^e ge meentediensten. pe Voorzitter deelt mede dat de Secreta- jris heeft aangetoond, dat de finantiëelel igevolgen voor de gemeente al naar gelarg Ivan net besluit welke diensten in het perceel worden ondergebrachtuiteen Jloopen. Spreker vindt, dat net 0e.;enscht is, de ze zaak en hetgeen daarmede samenhangt, j inog eens nader onder net oog te zien. iverzoekt hem toe te staan binnen een te bepalen termijn het door hem gekochte perceel van J.de Jong te mogen afbouwen.l biedt ter behandeling aan eenige verzoe- ,ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en aaviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 159