-ïtf$ :Yan ue verantwoording wordt kennisgenomen. .et College besluit voorts, dat de huurovereenkomsten betreffende gemeentewoningen zoodanig zullen moeten worden herzien, dat daaruit auiaelijk ae verplichtin gen der huurders ten aanzi ;n van herstellingen van kleine onderhoudswerken zullen blijken. iet wens ai Besloten wordt verlenging te vragen van durende welke van Rijkswege subsidie in werkverschaffing zal worden toegekend. den termijn ge- J'*/* ue kosten van - <h- Besloten wordt in ae eerstkomende vergadering van den R ad vour te stsllen het perceel Steenhofstraat niet te verhuren, doch voor de gemeentediensten te bestem men. Voorts wordt besloten aen raad mede te aeelen, dat bij het College reeds besprekingen zijn gevoeru omtrent de vraag op welke wijze te voorzien is in meerdere kan toorruimte vour de diensten, doch dat d aromtrent nog geen vaste meening bestaat. 3esloten wordt adressant medd te deelen, dat hem ver- [P gund wordt, het door hem van J.de rnrg gekochte perceel dat nog niet volgens de bouwvergunning is voltooid, kan;, blijven bewonen, en de noL, vereischte verbeteringen kun nen worden aangebracht binnen den termijn van 6 maanden, alzoo vóór 15 September a.s. belet op het advies van Bouw- en woningtoezichtwördt oesloten de aanvrage no. 1/Ö93 willigen; bouwaan-j vrage 110. 1/Ó4-5 wordt aangehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 160