3°3 3°7 num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud „i.u .van Leeuwen i-ajoor Politie. 304 is van oordeel, dat de kleine repara tie-kosten aan zijn woning door de ge meente noeten worden gedragen, aange- zien sprake is van "vervallen to es tarn verzoekt te mogen vernemen of de meente Soest in principe ^enegen s in het voorjaar 1934, in werkverschaffinj met rijkssteun grondwerk op het land- goed Pijnenburg te aoen uitvoeren. 305 3e nfdeeling. 3e Afaeeiing brengt in herinnering dat nu de heer Busch geen raadslid meer is de vraag naar voren komt of in zijn plaats een ander tot voorzitter van de Commissie van toezicht op het Agentschap der ar beidsbemiddeling door den Raad moet won den benoemd. -je bétrokken verordenin0 stelt niet den eisch dat een raadslid Voorzitter moet zijn. deelt mede diverse daarvoor in aanmer king komende werkloozen een aanvrage voor de werkverschaffing te hebben toe-] gezonden ten einde te bevorderen dat nj ze personen van de steunregeling naai de werkverschaffing over0aan. Verzoekt te mogen vernemen of veld ook voor werkverschaffing merking moet worden gebracht. C.Zohiïël in aan- J.P.v.Uxem Soes- terengweg Soest. 3 c 0 Techn. Ambtenaar Bouw- en oning toezicht maakt bezwaar tegen betaling der decla ratie wegens an hem in 1933 geleverd drinkwater op grond van ue omstandig heid dat: le. ae verhuurder van de woning voor w terlevering zou moeten zorg dragen; 2e. hij niet bij machte is het bedrau te voldoen. deelt mede, dat b.v.d.Berg, te Soest ontheffing behoeft van het bepaalde ii artikel 13 der bouwverordening, voor den bouw van een bergschuur met boveii- woning, op het terrein, kadastr .al be kend gemeente Soest, in sectie B.I9I0 en adviseert de nooaige ontheffing t. verleenen, onder de door hem voorgest--| de voorwaarden. jii 11 1) j.11 sin0ic Baarn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 163