'f SU. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen répara. - r de ge- aange- toestana I De vergadering kan de zienswijze van den Lajoor van ?o- Ilitie niet deelen en handhaaft naar besluit van ló ie- s jbruari j.1. s </f4 c haf fin niet ter .aoet aanmer- i.an den heer Insinger te verzoex^en een omlijnd voorstel -Kt J3J& ij het College te willen indienen. Joolang de heer Busch eigener beweging niet als Yo <r- Izitter bedankt, bestaat volgens' de verordening geen re ien een andere Voorzitter te benoemen. an de mededeeling wordt nennis genomen, e vraag of P.C Zonneveld voor werkverschaffing in aan- ber icing moet worden öebracht wordt bevestigend beant woord J Besloten wordt de xcosten van vervoer en arbeidsloon voor rekening der gemeente te nemen en de Waterleiding Sly. te verzoeken geen kosten van het water te willen berekenen, aangezien de persoon armlastig is. |&e ontheffing wordt verleend, onder ae door Bouw- en ■oningtoezicht <_estelde voorwaarden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 164