I Voig- num- Afzender of voorsteller Datum mer 314 315 ló >17 demeente-secre ta- ris De Voorzitter. Commissie van on derzoek terzake overschrijding crediet natuurbad te Soest. Je Voorzitter. Korte inhoud verzoekt machtiging tot plaatsing van advertentie in de pensiongids, uit gaande van de Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer Soest Vooruit, en wel als| reclame voor het natuurbad, .ksten zijn i f.10,--. stelt voor de arbeidsovereenkomst, aan gegaan met li.van den Hoorn te Soester- berg als schoonmaker der ü.L.School te I Soesterberg en het gymnastieklokaal al-| idaar, met ingang van 15 April a.s. op te zegden en een nieuwe overeenkomst aan te gaan, waarbij hem enkel het i schoonmaken der O.L.School wordt opgeml gen voor f.400,-- per jaar. Voorts aan de gymnastiekvereeniging f.100,per jaar toe te kennen als bi.'l drage in de kosten van het schoonhoud:;;,! der gymnastiekzaalingaande 16 April a.s. zendt terug de in haar handen ge stelde declaratie van de heeren L.B.v.Oelleicma en A....ulders, groot f. 373 j"> betreffen-1 de vergoeding voor verrichte werkzaam heden als deskundigen belast met het r -I men der kosten van het natuurbad, en En-I viseert deze declaratie te voldoen. gaat over tot het houden van de open bare aanbesteding van den verbouw der openbare lagere school in ue Herkebuur ien bet staan volgens bestek Ho1 esloti Liervo: toorn r _eli Lx. bete Ingekoj door di een do notule: fan de maakt LDe gu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 167