num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Techn. Ambtenaar Doenbare /erken. Te chnAmb t e naar Openbare erken. ..j? .Dr .R.j? .C. van Roy Utrecht Techn. ambtenaar Doenbare /erken. Techn. ambténaar 0oenbare /erken. Administrateur van ae vereeniging vaik „o t ze:cerheidstel4 ling verplichte gemeen oe-" amo u e na ren s-Gravenhage deelt mede dat A-A.v.d.Zouden, aannemer van de ophaling van asch en vuilnis niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, voorkomende in de artt. 7 en ^er c^3-' betreffende voor» ..arden van aanbestedi.ij rapporteert, dat in de woning bewoond door de wed. Bosman aan den "iekslooter- weg (gem.noodwoning) de scheidingsmuur, deurkozijn en closet van de <.C. in de keuken zijn verwijderd en dat het clo- iset in het bij de woning behoorend 'schuurtje is gepla tst, terwijl de rea is opgeslagen op de balklaag van genoe. schuurtje. Verzocht wordt of in verband hiermede door den dienst van Openbare werken nadere voorzieningen moeten wor den getroffen. zendt antwoord op het schrijven van Bun gemeester en /ethouders dd. 21 Februari j.1. inzake schadeloosstelling n.eide- oranu rapporteert de niet naleving van het be stek door den aannemer helt en adviseer gebruik te maken van 'de bij de besteks- voorwaarden ue6even bevoe&dheid. rapporteert dat de waarborgsom ad f .310,-- aan H.J.holfin kan worden tem [.betaald, „antoezion hot trottoir aan de Soesterbergschestraat naar genoegen v .1 den dienst Openbare erken is aangele„. ideelt naar .anle^-ding van de door Bur0e [meester en '"ethouuers beantwoorde vra genlijst betreffende de aanvrage om ze kerheidstelling van den comptabelen au- tenaar .T.—erkhoff mede, dat de in vr aj 29 bedoelde regeling in de toekomst te leurstellingen zal kunnen opleveren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 171