y«. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. ïrpli enting en sloten cru u ui zijn v it bij niet nadomin iverbiddeli j k de .er overeenkomst ten dienste te voldoen, onaer mededeeling .n e voorwaarden net College zal treffen die s t an o ronc IP aAJ ihh. j grond van ue mededeeling van den IfetJaouder van Qpen- j ire Werken dat nog een nader rapport is te verdachten, Hordt besloten dit af te wachten alvorens m. atredelen ie overwegen. A. e en 3enoe0en genomen. Roy mede te deelen en Met het antwoord worcit 3esloten wo^at dit aan r. van daarbij te laten uitkomen dat het College niet meer op deze zaak wenscht terug te nomen, wanneer het voorstel dezerzijds niet door zijn clienten wordt aangenomen. Cp advies van den fetho; besloten voorloopig no„ aer van Openbare .een maatregelen ken wordo treff en [P V cu V V' aangezien de .ethouuer de zaak mondeling met den aanne mer Belt heeft afged .an en net werk thans weer voort gang heeft. lot terugbetaling oer waarborgsom groot f.310,-- wordt l? besloten. Het mandaat wordt tevens geteekend. xi) sr. v cu[J Aï 3. In de opmerking wordt kennisgenomen en besloten de Ver4 Wt epniging mede te deelen, dat het voorhands note niet in ae bedoeling 1, administraties wer. .11e ambtenaren bij ae finantieele tzaam zekerheid te 1 ten stellen. Ct 0 n cl- éi. XI11 ölil 0 2? n 3»J-S -'«3*21 Cö SCxx-L'iJVüïl Vc j„ W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 172