num- I Afzender of voorsteller Korte mer 3 24 325 326 327 32Ö 329 e chn- uab t enaar Op enbar e er ken 1 v neme X eme ene gymn en atnl. ver. 3oes terberg. I'e chnnab tenaar van het gasbe drijf Te erin ambten ..ar Openbare ./erheen. 330 -.oof ciex* x» scnool Soester- berg. Je Voorzitter. adviseert tot uitbetaling aan a.a.v.c. Zouden van een termijn aer aannemings som over liet ophalen van nsch en vuil nis, doch stelt voor f.10,-- boete toe te passen egens het niet nakomen van het bepaalde bij art. 10, 3e 11C* der I overeenkomst. verzoekt alsnog uitbetaling steun over YieBk 5/10 februari I934. ^Jedrag f .13 doet toekomen een financieel overzicht over net j _..ar 1933 van hare vereenigint verzoekt aen gemeente-ontvanger te mach tiuen an het gasbedrijf een bedrag van f.5500,-- kasgeld ter beschikking te stellen deelt meae dat net al dan niet verstrei ren van vacantiebons aan arbeiders nic te zijner verantwoording moet morden gebracht, doch een aangelegenheid is ae boehrioudiiió van openbare werken be tref f enae bekl a^t zich zienirie, in de de dat hij de wegens gebrek gezonden over onregelmatige voor- brandstoffen en d-elt m=- leerlingen op in ciezer aan kolen naar huis nee- stelt voor ter uitvoering van de bij begrootiht, 1934 aan aen raad. gedane me- dedeeling van het voornemen tot vaste aanstelling van den tijdslij ken klerr Jult ingaande 1 ...aart 1934, hiertoe thans over te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 173