A WrvisA 7 i ad*?. oJU. 3 3 BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen esloten wordt den termijn zonder ooete uit te beo lcn och de aannemer te berichten, dat het College tot boe teheffin^ zal overgaan, xanneer bij de volgende bétalin ~n een termijn blijkt, dat de overeenkomst niet wordt iogevolga Lot betaling van de steun over de v;eek 5/10 Februari ;_4 ,u;.-G ,lsnow besloten. *c Lenni sg en omen Let verslag zul ren Raad worden aangeboden. e machtiging wordt verleend t'it een door den boekhouder overgelegaen staat blijkt, Kt over 1933 nog 36 en over 1934 nog 6 vacantiebons loeten worden uitgegeven, hiertoe wordt de boekhouder I bemachtigd. Kes 10 oen vi0rdt net 110oid u6r sc 110ol te oericnten dut xxe College met bevreemding kennis heeft „enomen van de de monstratieve handeling om ue kinderen naar huis te zen- te trachten in de xxolen- zal het schoolhoofd worden van den kolenvoorraad aan zal orden Oezorgd voor a/a- h* ,aen en niet 1 voorraad te voorzien. Voorts opgedragen tijdig aanvulling te vragen, terwijl dezerzijds tegelmatigen aaxivoer pi er toe opdracht te geven an van openbare ferken. V aen techniscn amoten ar het algemeene stemmen wordt F. Bult ingaande 1 -uhart 1934 benoexüd tot klerk ter secretarie op een jaarwedde ■an f.900,-- ..iet 3-éénj ..arlijksche en 3-tvieejaarlij k- sche verhoogixxgen van f.100,-- met een maximum van 'f'.15GG,-- per jaar. /l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 174