Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 331 lethouuer van Coenbare ferken, 332 333 De 7oorzit ter deelt mede dat de Commissie voor Open bare '.'erken zich thans geheel kan ver eenigen met de schenking van grond door het R.h.Kerkbestuur der larochie van iel Onbevlekte Ontvangenis der maagd j&a ria te Soestdijk en de daaraan verbon- aen voorwaarde van wegverbeteringSpre.' ker heeft reeds een ontwerp kosten grooting dat hij nog nader wenscht bespreken, doch zal bevorderen dat stukken sooedit, ter tafel komen. be te de stelt voor zoodra de hernieuwde begroo ting voor de vernieuwing van de JBanninpl straat met inbegrip van de vernieuwing van het rijwielpad langs het gedeelte Soesterbergsch.es braat vanaf Ji ken laan tot Soestduinen is ingekomen,de plannen aan de Gedeputeerde Staten in te zenden met verzoen hierover een 'onderhoud met het Sollege te i;i0oen nebben. stelt voor aan den .Sinister van Sociale Zaken goedkeuring te vragen op ae huur- verlateing der woningwetwoningen van de woningstichting ''Ons Belang" zoo Is diel verlaagde huren zijn voorgesteld door de raadscommissie. Tevens zal aan den Sinister worden ver zocht van Rijkswege het meerdere tekort; tengevolge dezer verl ging te willen bijdragen. Voorts verzoekt de Burgemeester de ou^o stukken betrekking hebbende op het oor spronkelijke voorschot, als correspon- I dentie enz. te zijner beschikking te willen stellen teneinde zich zoo noodij met de departementen in verbinding te kunnen stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 175