Volg- nurrt- Afzender of voorsteller mer 28 Korte Datum 29 30 Je Voorzitter. Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht Centraal Bureau voor verificatie en financieele adviezen der Ver. van Bed. Gemeen ten te 1s-Graven- hage 31 Techn. Ambtenaar Openbare erken. 32 Bestuur ChrVer. voor Lichamelij- ke Opvoeding te 1 Soest. stelt voor aan den raad te adviseeren ingaande 1 April 1934 in te trekken de verordening dd. 18 Januari 1933 rege lende de belooning als bedoeld in art. 33 der Lager onderwijswet, aan onder wijzers van openbare en bijzondere la gere scholen en wel uit overweging van bezuiniging in niet verplichte uitgaven] deelt mede, dat G.G.Hol, Postweg 20, te Soesterberg ontheffing behoeft van het bepaalde in artikel 8 der bouwverorde ning, voor den bouw van een enkel woon huis, op een terrein, gelegen aan den Verl. Postweg, kadastraal bekend ge meente Soest, in sectie L.Lo.2103 en adviseert de noodige ontheffing te ver- leenen, onder de door hem voorgestelde voorwaarde Conf 0] goedkf De on" Iting 1 brengt rapport uit over de controle der administratie van openbare werken over het le t/m 3e kwartaal 1933* Van daarvJ le. g' n 2e. a< at m: b; 3e. a: d' geeft een opgaaf van kosten gemaakt ten behoeve van de verbetering van den schoorsteen van het raadhuis. verzoekt aan den Raad onder overlegging van een reglement en een lijst aange vende het aantal leden per Januari '34 een subsidie voor het jaar 1934 uit de gemeentekas te mogen ontvangen. anne. berin, Aang e subsi beslo nmg hi di VI ti di I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 17